Розділи економіки

Методичні підходи аналізу процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Таблиця 3.2 Класифікація правил аналізу управління запасами в залежності від функцій управління

Функція управління

Правило аналізу

Планування

1. Збільшення розміру замовлення на певну кількість товару. 2. Аналіз рівнів максимального, страхового запасу. 3. Використання економіко-математичних моделей. 4. Оцінка оптимального рівня глибини прогнозу тощо.

Організація

1. Видача замовлень у момент постачання або у момент затримки постачання. 2. Забезпечення оперативної зміни постачальника за необхідністю. 3. Оперативні зміни умов постачань. 4. Видача замовлень у момент постачання. 5. Видача замовлень у момент затримки постачання. 6. Забезпечення оперативної зміни постачальника за необхідністю. 7. Оперативні зміни умов постачань. 8. Облік змін стратегії компанії та його вплив на політику управління запасами. 9. Підключення особи, яка приймає рішення (експертне рішення). 10. Забезпечення взаємодії відділів для прийняття спільних рішень. 11. Бездефіцитне управління. 12. Обговорення прийнятих рішень.

Облік

1. Облік транспортних запасів. 2. Відстеження рівня попиту. 3. Облік витрат зберігання та дефіциту при прийнятті рішень.

Контроль

1. Контроль рівня запасів. 2. Наявність резервів для можливих змін. 3. Контроль відхилень рівнів запасу.

За оперативністю прийняття рішень правила аналізу управління збутовими запасами поділяються на оперативні та стратегічні.

Група оперативних правил відповідає низовому та середньому рівням управління та не потребує узгодження з вищим керівництвом підприємства, тому що прийняті рішення не мають довгострокового впливу на обслуговування споживачів (табл. 3.3).

Група стратегічних рішень розглядається як група довгострокового характеру та мають організаційний й нормативний характер.

Також існують багатокритеріальні правила аналізу управління збутовими запасами, що розділені на групи:

1. розрахунково-методичні правила;

2. правила міжфункціональної взаємодії;

. правила міжорганізаційної взаємодії.

Таблиця 3.3 Класифікація правил аналізу управління збутовими запасами в залежності від оперативності прийняття рішень

Оперативні

Стратегічні

1. Оперативна коригування планового замовлення на поповнення запасу та його розміру. 2. Облік рівня попиту в розрахунку значень максимально бажаного та страхового запасу. 3. Оперативні зміни умов постачання. 4. Коригування рівня глибини попиту

1. Визначання рівнів запасів. 2. Визначення інтервалів часу між замовленнями на поповнення запасу. 3. Стратегічні зміни умов постачання. 4. Облік транспортного запасу. 5. Організація обліку відвантажень, продажу, рівня попиту. 6. Організація взаємодії відділів. 7. Організація тісної взаємодії з постачальниками

Розрахунково-методичні правила стосуються питань розробки методики розрахунку параметрів моделей управління збутовими запасами.

Правила міжфункціональної взаємодії поділяються на емпіричні, облікові та превентивні. Емпіричні правила представляють реакцію на поточну ситуацію, що склалася. Для коректного виконання цих правил на підприємстві необхідна співпраця відділів збуту, постачання, маркетингу. Облікові правила стосуються організації роботи підрозділів, що пов’язані з функціями обліку руху матеріального потоку. Превентивні правила розроблені для можливості передбачення майбутніх змін умов руху матеріального потоку та запасів на основі як формальної, так і неформальної інформації.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.