Розділи економіки

Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Правове регулювання бухгалтерського обліку - це система законодавчих і нормативних актів, відповідно до яких підприємство здійснює господарсько-фінансову діяльність і забезпечує ведення її бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Ці нормативні акти мають певну ієрархічну підпорядкованість.

Основою нормативної бази є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Закон поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності [4].

Керуючись даною системою нормативно-правову базу, що регулює розрахунки з постачальниками та підрядниками можна подати у вигляді таблиці.

Таблиця 2.1 Законодавчі акти, що регулюють розрахункові операції з покупцями та замовниками

№ п/п

Назва нормативного документу

Основний зміст

1

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

2

Цивільний кодекс України

Регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників

3

Господарський кодекс України

Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності

4

Податковий кодекс України

Регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки

Цивільний кодекс України регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності. Зокрема у Господарському кодексі визначається сутність господарського зобов’язання, причини його виникнення, суб’єкти господарювання, між якими виникають зобов’язання, а також умови та підстави припинення господарських зобов’язань.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки.

Таблиця 2.2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що регулюють розрахунки з покупцями та замовниками

№ п/пНазва нормативного документуОсновний зміст

1

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Вимоги до складання фінансової звітності, визнання і розкриття її елементів

2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Зміст і форма Звіту про фінансові результати та вимоги до розкриття його статей

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та вимоги до розкриття його статей

5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Інноваційна діяльність підприємства
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.