Розділи економіки

Соціальна сфера та її ефективність. Місце і роль соціальної сфери

Соціальна сфера - це сукупність галузей національного господарства, створює соціальні блага у вигляді послуг освіти, охорони здоров'я, культури, туризму і т. д. Галузі соціальної сфери набувають все більшого значення у розвитку суспільного виробництва. Вони безпосередньо впливають на рівень кваліфікації працівників, їх освітній рівень. Від галузей соціальної сфери залежить створення інтелектуального, духовного, природного багатства суспільства.

Соціальна сфера безпосередньо впливає на рівень добробуту, якість життя населення. Від соціальної сфери багато в чому залежить виконання основних цілей соціальної ринкової економіки. У країнах з соціальною ринковою економікою в соціальну сферу щорічно спрямовуються величезні інвестиції. У ній зосереджені значні матеріальні, трудові і фінансові ресурси.

Ефективність соціальної сфери. Для системи ринкового господарства проблема ефективності, у тому числі соціальної сфери, - одна з найважливіших. Однак дана проблема недостатньо розроблена. Одні дослідники вважають, що по відношенню до діяльності соціальної сфери не застосовна категорія ефективності, оскільки кінцеві підсумки її функціонування важко піддаються точному кількісному вираженню. Інші стверджують, що, незважаючи на складність визначення ефективності соціальної сфери, це об'єктивна реальність, яка повинна вивчатися і оцінюватися. Друга точка зору представляється більш правомірною.

Діяльність галузей соціальної сфери пов'язана з виконанням соціальних та економічних функцій. Тому при визначенні ефективності соціальної сфери слід враховувати не тільки економічний, а й соціальний ефект. Соціальний ефект від функціонування соціальної сфери полягає насамперед у задоволенні потреб суспільства у найважливіших соціальних благах (освіта, охорона здоров'я населення, культура та ін.)

Економічний ефект від діяльності галузей соціальної сфери проявляється у збільшенні обсягу національного виробництва, а також через зміну найважливіших економічних показників. Це обумовлено тим, що продукція соціальної сфери непрямим чином, наприклад, через відтворення кваліфікованої робочої сили, збереження здоров'я населення, інтелектуального потенціалу суспільства робить істотний вплив на соціально-економічний розвиток суспільства, зростання валового внутрішнього продукту, національного доходу, національного багатства .

Визначення ефективності соціальної сфери ускладнюється тим, що не тільки соціальний, а й економічний ефект не завжди піддається кількісному вираженню, а тим більше в даній сфері економіки. Ефективність соціальної сфери може бути визначена за допомогою системи показників, які відображають: національне господарство в цілому, окремі галузі соціальної сфери, окремі організації соціальної сфери. Ефективність соціальної сфери на макрорівні може бути оцінена лише побічно через вплив на зростання основних макроекономічних показників. При цьому слід враховувати, що ефект від діяльності організацій соціальної сфери проявляється не відразу, а протягом ряду економічних циклів і відображається на економічних показниках наступних років. Певне уявлення про ефективність окремих галузей соціальної сфери дає порівняння нормативних показників з нині досягнутими (кількість студентів, театрів, лікарняних ліжок тощо на певну кількість населення). Вам дійсно варто подивитися

Ефективність окремих організацій соціальної сфери характеризується за допомогою таких показників, як кількість учнів, відвідувань. Ефективність деяких організацій соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я) можна оцінити і з точки зору шкоди, що може бути нанесений економіці, якщо дані організації соціальної сфери не будуть функціонувати зовсім або діяти не на повну потужність. Знаходження ефективності соціальної сфери вимагає вартісної оцінки результатів її діяльності, їх відображення в найважливіших економічних показниках. Застосовувалася тривалий час в нашій країні система планування та обліку не дозволяє в повному обсязі визначити результати функціонування галузей соціальної сфери. Це пов'язано з тим, що рух матеріальних і фінансових ресурсів всередині національного господарства традиційно розглядається у відповідності з теорією балансу народного господарства. Остання основну частину результатів діяльності соціальної сфери розглядає на макрорівні лише як витрати. Все це ускладнює визначення вартісної оцінки діяльності соціальної сфери, її внеску в розвиток суспільного виробництва. Більш повно вдається врахувати результати діяльності соціальної сфери на базі системи національних рахунків (СНР). Однак і в цьому випадку існує певний недооблік внаслідок недостатньої інформаційної бази, високого ступеня агрегованості існуючих показників. Інтенсивний розвиток соціальної сфери, підвищення її значущості в соціальній ринковій економіці вимагають зростання ефективності даного блоку галузей національного господарства. До заходів зростання ефективності галузей соціальної сфери відносяться: наявність нормативної бази; забезпеченість економічними ресурсами; залучення організацій соціальної сфери до розробки і реалізації цільових державних програм; пільгове оподаткування; гнучка система управління. [п. 2]

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Організація, планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно на площі 320 га в умовах східного регіонального управління ПРАТ Райз-максимко
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попи ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.