Розділи економіки

Роль запасів товарної продукції у реалізації збутової стратегії підприємства переробної галузі

Стратегія збутової діяльності - це процес довгострокового планування та організації збутової діяльності, що дозволяє успішно реалізувати філософію ведення збуту конкретним підприємством [58]. Стратегія збуту полягає в тому, щоб забезпечити доставку товарів у потрібне місце й у потрібній кількості відповідно до потреб покупців, а також повинна сприяти створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції.

Основна мета збутової стратегії полягає в отриманні прибутку за рахунок постійного збільшення обсягів продажу. Її об’єктом є готова продукція, яку виробляє підприємство, та засобом - комерційні зусилля та стимули [35].

Однією з тактичних задач при розробці стратегії збуту підприємства є управління запасами готової продукції, які відіграють значну роль у її реалізації.

Роль запасів розглядається як з позитивного, так й з негативного боку.

Негативна роль запасів полягає у тому, що [40, с. 489]:

1. запаси заморожують значні фінансові кошти та матеріально-товарні цінності, які могли бути використані з іншою метою;

2. запаси гальмують підвищення якості продукції, тому що організація перш за все зацікавлена в реалізації запасів, а не в інноваціях в якості;

. запаси ізолюють стадії бізнес-процесів та ланки логістичної системи один від одного;

. наявність значних запасів перешкоджають впровадженню інтегральної парадигми логістики та концепції загальних витрат [75, с. 227];

. спричиняють конфлікти різних сфер менеджменту: менеджмент маркетингу та виробничий менеджмент зацікавлені до більш високого рівня запасів для забезпечення безперервних процесів збуту та виробництва продукції, а фінансовий менеджмент - до меншого рівня запасів, що пов’язане з прискоренням оборотності запасів, зменшенням загальних витрат, пов’язаних з інвестиціями у запаси [75, с. 227].

Запаси підвищують поточні витрати підприємства, які з ними пов’язані: витрати на управління запасами (на формування замовлення); витрати на зберігання запасу (витрати на складські площі, технічних засобів складу, втрати (порча, крадіжки, моральне старіння) тощо), витрати на створення спекулятивного запасу, вартість транспортування при переміщенні, вантажопереробки та доставки до місця споживання та ін. [84].

Ще однією негативною стороною запасів є те, що вони сприяють зниженню реакції організації на потреби споживача, тому що управлінський персонал перш за все має на меті прийняття рішення о першочерговому залученні в зовнішнє споживання вже існуючого запасу, тобто вимоги споживача є на другому плані. Запас послаблює гнучкість управління підприємством, зменшує можливість його адаптації до зовнішнього середовища, призводить к втраті чутливості ринку, к зниженню реакції на потреби споживача [84].

Таким чином, усі ці негативні сторони створення значного рівня запасу впливають на можливе підвищення ціни на готову продукцію, що сприяє втраті цінової конкуренції та послаблює положення організації на ринку.

Позитивна роль запасів полягає у тому, що [40, с. 489]:

1. запаси послаблюють залежність між постачальниками, виробниками, споживачами;

2. забезпечують виробництво матеріальних ресурсів оптимальними партіями;

. забезпечують безперервність процесу виробництва та збуту;

. згладжують непередбачені коливання попиту та пропозиції, збої постачань, виробничого процесу;

. збільшують надійність управління.

Таким чином, запаси підвищують надійність логістичного менеджменту та є необхідним елементом реалізації певної логістичної концепції.

Запаси забезпечують ритмічність виробництва підприємства та споживання, процесу реалізації, пропозиції на ринку комплексного товару "виріб - сервіс" [89, с. 148].

Збутові запаси на підприємстві сприяють [41, с. 202-203]:

1. економії від перевезень за рахунок навантаження товарів у спеціальну тару на автомобілі та причепи. Поки економія від перевезень нижча від складських витрат, доцільніше завантажувати великі обсяги. Підприємства можуть надавати вищий рівень сервісу і зменшити сумарні витрати.

2. зменшенню виробничих витрат за максимальної потужності. Це означає, що підприємства виробляють продукцію на майбутнє, очікуючи на замовлення. З огляду на це вони можуть продати всю продукцію, що призведе до її нагромадження. Разом з тим виграш виявиться в підвищенні її якості та зменшенні витрат.

. задоволенню сезонного попиту на товар. Підприємство може неефективно виробляти продукцію під час пікового попиту на неї. Тому може виробляти продукцію з меншими витратами при відповідно менших потужностях та мати склади для нагромадження продукції під пікові сезонні вимоги.

. поліпшенню сервісу клієнтів та зниженню збитків на втрати продажу. Виграш досягається від зниження втрат "непродажу".

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.