Розділи економіки

Об’єктивний характер та види збутових запасів у переробній галузі

. запасів періодичного поповнення (як правило, цільового призначення);

. запасів регулярного та нерегулярного поповнення, регулярного та нерегулярного використання.

Залежно від моменту та характеру оцінки виділяють [53, с. 141]:

1. запаси на початок (вхідні), що характеризують розміри, які фактично склалися на початок звітного чи планового періоду;

2. вихідні, які характеризують розміри збутових запасів, що фактично склалися на кінець певного періоду (звітного або планового);

. середні збутові запаси, які характеризують середній обсяг наявних збутових запасів протягом певного періоду та розраховують за середньою арифметичною чи середньою хронометричною;

. планові (прогнозовані) збутові запаси, які підприємство планує або очікує забезпечити на певну дату.

Залежно від відповідності нормативу виділяють запаси в межах нормативу, понаднормативні („заморожування" оборотних коштів, зростанні витрат обігу), запаси менше нормативу (призводить до порушення ритмічності збуту, неотримання належного обсягу товарообігу та прибутку, формування незадоволеного попиту населення) [53, с. 141].

Залежно від попиту на споживчі товари збутові запаси поділяють на запаси, що відповідають чи не відповідають попитові. До останніх належать неходові, залежані та завезені понад норму товари [53, с. 140].

Неходові запаси - це товари, які не відповідають якісним параметрам споживчого попиту в даному місці та в даний час.

До залежаних належать товари, які довгий час знаходяться без руху на складах підприємств, які частково втратили свою якість та морально застаріли. Формування цих запасів, як правило, обумовлено завозом товарів без урахування обсягу та структури споживчого попиту.

Завезені понад норму товари - це такі, що не відповідають кількісним параметрам споживчого попиту на певному територіальному сегменті споживчого ринку. Реалізація цієї групи збутових запасів можлива за умови регіональної диверсифікації діяльності або в наступні часові періоди за активної рекламної компанії.

Також збутові запаси поділяються в залежності від їх

асортиментної структури (споживчого призначення). Класифікація запасів за товарними групами дозволяє характеризувати їх склад та служить основою для оцінки забезпечення ними товарообігу підприємства, як за загальним обсягом, так і за асортиментною структурою. У статистичній звітності торговельних підприємств збутові запаси групуються відповідно до номенклатури звіту форми № 3-торг "Звіт про формування, реалізацію та залишки товарів.

Залежно від чутливості до зміни товарообігу підприємства збутові запаси за певною мірою умовності можуть бути представлені двома частинами: змінною, розмір якої обумовлюється розміром та динамікою товарообігу підприємства; умовно-постійною, розмір якої не залежить від зміни товарообігу підприємства. До другої частини відносять збутові запаси в межах асортиментного представницького набору товарів, що мають постійно знаходитися в торговельній мережі підприємства. Їх розмір обумовлюється встановленим асортиментним переліком товарів, розмірами площі складу підприємства, формою обслуговування.

Збутовий запас також поділяється на запаси збутові засоби виробництва, яки призначені для продажу іншим підприємствам для подальшої переробки ними, та запас збутовий предметів споживання, який призначений для кінцевого споживача і не потребує доробки чи переробки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.