Розділи економіки

Основні чинники та ризики розвитку промисловості України на сучасному етапі

Промисловість є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності.

Промисловий розвиток є фундаментом для становлення інших секторів економіки країни. При цьому ключовими складовими промисловості, що визначатимуть конкурентоспроможність всієї економічної системи країни, стають високотехнологічні виробництва, галузі, які значною мірою визначатимуть розвиток наукоємних та інформаційно-містких видів діяльності, закладають підвалини для формування економіки знань, сприяють зростанню частки високооплачуваної, висококваліфікованої праці. Темпи розвитку промислового сектора значною мірою детермінують якість та спрямованість економічного зростання країни.

У 2007 р. переробна промисловість разом з будівництвом та торгівлею була основним локомотивом економічного зростання в Україні. Розвиток української промисловості до кризи відбувався під впливом низки позитивних та негативних чинників.

Швидке зростання промислового виробництва 2007 р. на рівні 10,3%, що в 1,7 разу перевищило динаміку 2006 р. (6,2%) і втричі - 2005 р. (3,1%), свідчить про подолання дворічного сповільнення 2005-2006 рр. і наближення до рівня активізації промислового виробництва 2003-2004 рр. (рис. 3.1).

Рис. 3.1 - Темпи зростання виробництва в промисловості України у 2005-2008 рр., у відсотках до аналогічного періоду попереднього року

Відтак прискорення розвитку промисловості у 2007 р. стало одним з основних чинників економічного зростання в Україні. Як наслідок, протягом останніх п’яти років (2003-2007 рр.) середньорічні темпи зростання промисловості в 1,2 рази перевищували динаміку ВВП (9,6% проти 7,8%).

Поступове покращення структурних показників розвитку промисловості. Основним досягненням у 2007 р. порівняно з попереднім роком стало підвищення частки основної інноваційної галузі - машинобудування - в структурі промислового виробництва на 1,9 в.п. до 14,4% (рис. 3.2). Високі темпи зростання галузі були забезпечені, в основному, за рахунок суттєвого зростання виробництва транспортних засобів та устаткування (в 1,4 рази), що є наслідком динамічного розширення попиту з боку вітчизняних підприємств, які активізували інвестиційну діяльність та збільшили витрати на оновлення основних фондів, населення (в споживчому сегменті машинобудування), та і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інвестиційної продукції машинобудування на зовнішніх ринках.

Рис. 3.2 - Галузева структура виробництва в промисловості України в 2005-2007 рр., %

В 2007 р. збільшилась також вага металургійної промисловості - на 2,8 в.п. до 24,7%, виробництва неметалевої мінеральної продукції - на 0,8 в.п. до 4,1%, одним з сприятливих чинників чого стало зростання внутрішнього попиту. Водночас знизилася частка харчової промисловості - на 1,3 в.п. до 14,3%, виробництва та розподілення енергії, газу та води - на 3,5 в.п. до 14,8%, целюлозно-паперової промисловості - на 0,6 в.п. до 1,9%.

Разом з тим, основним чинником зростання частки металургії в структурі промислового виробництва став ціновий - динаміка цін виробників в галузі була однією з найвищих в цілому по переробній промисловості (22,2%) на фоні низької динаміки зростання виробництва, яке в 2007 р. в галузі було нижчим, ніж в цілому в переробній промисловості (8,3 % проти 11,7%). Тим самим в перспективі такий розвиток металургії формуватиме обмеження для галузей - споживачів металопродукції (в першу чергу машинобудування).

В 2007 р. найбільший вплив на динаміку показників промислового виробництва справляла галузь машинобудування, виробництво в якій зросло на 28,6% (в 2,4 рази вище, ніж у 2006 р.) (рис. 3.3).

Рис. 3.3 - Динаміка зростання виробництва в галузях промисловості України в 2005-2007 рр., у відсотках до попереднього року

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.