Розділи економіки

Заміна живої праці капіталом

Одним із важливих питань на підприємстві є підвищення продуктивності праці за допомогою впровадження нових технологій та обладнання. Тобто можливість здійснення інвестицій оновлення або розширення.

При заміні живої праці капіталом закономірно постає питання: яку суму інвестицій підприємство може дозволити собі вкласти у виробництво (придбання обладнання, машин і механізмів, будівництво виробничих приміщень, споруд, під’їзних шляхів тощо), щоб заощадити таку кількість живої праці, завдяки вивільненню якої досягається вища ефективність виробництва. Відповідь на це запитання може бути вичерпною за умови обґрунтованого визначення необхідної вихідної інформації і правильного використання відомого в економічній теорії принципу: заміна живої праці минулою доцільна лише тоді, коли вартість машини нижча за вартість робочої сили, яку вона заміщує.

Підготовка вихідної інформації передбачає розрахунок річної суми витрат на 1000 грн капіталовкладень, що спрямовуються на заміну живої праці минулою, і витрат на робочу силу, яка вивільнятиметься завдяки механізації виробництва або при заміні старого обладнання новим, що потребує менших затрат живої праці. Загальна сума витрат на 1000 грн інвестицій складається з постійних витрат (амортизація, страхування, податок на майно і процент на вкладений капітал) і змінних втрат (ремонт, технічний догляд, спожита енергія, пальне тощо).

Витрати на робочу силу, яка вивільняється в процесі механізації, визначають за формулою:

Врс = Тгс • Трд • Крд • Ксн, (3.1)

де Тгс - тарифна годинна ставка; Трд - тривалість робочого дня, год.; Крд -кількість робочих днів, які відпрацював працівник протягом року; Ксн - коефіцієнт соціальних нарахувань на заробітну плату (соціальне страхування, державне пенсійне забезпечення).

На основі цих даних визначають суму капіталовкладень, за яких витрати на механізацію виробництва збігаються з витратами на робочу силу, що вивільняється. Розрахунок здійснюють за формулою:

(3.2)

де - зрівноважені капіталовкладення, за яких витрати на механізацію виробництва збігаються з витратами на робочу силу, що вивільняється; - загальна сума витрат (постійних і змінних) в розрахунку на 1000 грн капіталовкладень.

Розрахована таким способом сума зрівноважених капітало-вкладень означає, що підприємство матиме економію, якщо інвестиції на заміну працівників будуть менші, ніж ця сума. Зрозуміло, що економія буде тим більшою, чим меншими будуть фактичні капіталовкладення порівняно з показником КВз, і навпаки. Підприємство нестиме збитки, якщо фактичні капіталовкладення перевищуватимуть зрівноважені.

Припустимо, що заробітна плата із соціальними нарахуваннями двох працівників, які можуть бути вивільнені завдяки модернізації кормоцеху, становить 6576 грн за рік. Вартість і установка нового обладнання обійдеться підприємству 20,2 тис. грн. Строк експлуатації обладнання - 15 років. Залишкова його вартість становить 10% від первісної вартості. Податок на майно і страхування - 320 грн за рік. Витрати на ремонт і технічний догляд приймаються нормативно - 6,5 % від первісної вартості . Витрати на енергію становлять 1500 грн на рік. При розрахунку процента на вкладений капітал ставка береться на рівні 9 %. Дана інформація є достатньою для визначення усіх статей витрат.

Зокрема, витрати на амортизацію в розрахунку на 1000 грн інвестицій обчислюють з виразу:

А = (3.3)

де ЗВ - залишкова вартість основного засобу в розрахунку на 1000 грн інвестицій. Оскільки в нашому прикладі залишкова вартість становить 10 % від первісної вартості, то ЗВ дорівнюватиме 100 грн (1000 • 10 %) : 100. Отже, витрати на амортизацію становитимуть при Т = 15 років (1000 - 100) : 15 = 60 грн.

Процент на вкладений капітал (Пр) відповідно до методики його визначення в країнах з ринковою економікою розраховують за формулою:

Пр = (3.4)

де Пс - процентна ставка, коефіцієнт. Підставивши у формулу відповідні дані, одержимо = 49,5 грн. Витрати на сплату податку на майно і страхування за рік ділять на кількість тисяч інвестицій і отримують суму цих витрат на 1000 грн інвестицій. У нашому прикладі ця сума становить 320 грн : 20,2 == 15, 84 грн.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.