Розділи економіки

Методи оцінки діяльності підрозділів підприємств

При дослідженні ринку кількісні методи прогнозування застосовуються для вирішення таких основних завдань: прогнозування попиту; прогнозування місткості ринку; прогнозування обсягів продажів фірми та ін.

До групи кількісних методів належать: аналіз тимчасових рядів; економіко-математичне моделювання; метод аналогій; нормативний метод; метод стандартного розподілу імовірностей.

Аналіз тимчасових рядів необхідний для обліку тимчасових коливань досліджуваних величин. Містить у собі такі основні методи: аналіз тенденцій (екстраполяція і кореляція трендів); аналіз циклічності; аналіз сезонності; регресійний аналіз.

Методи екстраполяції трендів засновані на статистичному спостереженні динаміки певного показника, визначенні тенденції його розвитку і продовження її для майбутнього періоду. Іншими словами, за допомогою методів екстраполяції трендів закономірності минулого розвитку об'єкта переносяться в майбутнє. Звичайно вони застосовуються в короткостроковому (не більше одного року) прогнозуванні, коли кількість змін в оточуючому середовищі мінімальна. Прогноз створюється для кожного конкретного об'єкта окремо і послідовно на кожний наступний момент часу.

Метод прогнозування на базі минулорічного обороту. У цьому випадку дані про збут за минулий рік беруться за основу для передбачення імовірностей збуту в майбутньому:

У прогнозуванні методи екстраполяційних трендів доповнюються методами кореляції трендів, у рамках яких досліджується зв'язок між різними тенденціями з метою встановлення їх взаємного впливу, а отже, підвищення якості прогнозів.

У рамках аналізу циклічності виявляються зміни досліджуваних величин, пов'язані з діловим циклом.

Аналіз сезонності. Сезонний характер використання товарів також накладає відбиток на обсяги попиту і продажів.

Регресійний аналіз полягає в побудові моделі залежності певної величини від іншої або декількох інших величин.

Таблиця 1.

Коротка характеристика методів прогнозування в діагностиці факторів виробництва

Метод

Основні умови застосування

Особливості застосування

Сфери застосування

1. Нор-матив-ний

Наявність якісної нор-мативної бази на всіх стадіях життєвого циклу кожного об'єкта в складі автоматизованих систем управління. Нормативна база повинна включати як показники об'єкта, так і показники організаційно-технічного рівня виробництва у вироб-ника, споживача і ремон-тної організації

Значна трудомісткість створення нормативної бази, необхідність встановлення залежності між корисним ефектом, витратами і терміном служби. Висока точність прогнозів

Для прогнозування ефективності, термінів заміни устаткування, можливостей насичення ринків збуту для об'єктів масового виробництва. Термін попередження - до 10-15 років

2. Екс-пери-ментальний

Наявність (створення) експериментальної або дослідної бази, необхід-них матеріально-техніч-них, трудових і фінансових ресурсів для прове-дення експерименталь-них робіт

Значна вартість експерименталь-них робіт. Достат-ня точність прог-нозів

Для прогнозування ефективності і термінів заміни проектованого устаткування, термінів випуску продукції, можливості і термінів насичення проектованою продукцією ринків збуту, нетрадиційних об'єктів масового виробництва, що не мають аналогів на стадії завершення робочого проектування. Термін попередження - до 10-15 років

3. Пара-метрич-ний

Наявність якісної нормативної бази на всіх стадіях життєвого циклу кожного об'єкта

Значна трудоміст-кість встановлення залежності для прогнозування, облік функцій об'єкта і показни-ків організаційно-технічного рівня виробництва у ви-робника, спожи-вача і ремонтної організації. Доста-тня точність і про-стота розрахунку

Складання середньо-строкових прогнозів ко-рисного ефекту, можли-вої зміни ринків збуту аналізованої продукції серійного виробництва. Термін прогнозування - до 10 років

4. Екстра-поляція

Кількісне визначення найважливіших параметрів поведінки об'єкта не менш як за 5 років

Прогнозування ко-рисного ефекту й елементів затрат на основі припущу-ння, що тенденції розвитку об'єкта в майбутньому бу-дуть такими ж, як і в минулому періо-ді. Вибірка вихідної інформації має не менш як у двічі перевищува-ти обраний період попередження

Окремі види ресурсів у цілому по підприємству, об'єднанню, а також корисний ефект продукції дрібносерійного виробництва. Термін прогнозування - до 5 років

5. Індек-сний

Наявність відповідних норм (питомих показників) корисного ефекту, елементів витрат за базисний період і планові завдання по їх зміні в прогнозований період

Прогнозування ко-рисного ефекту й елементів витрат на основі значення прогнозованого па-раметра в базис-ному періоді та індексів зміни нор-мативів. Простота розрахунків, але невисока їх точ-ність

Прогнозування корисного ефекту, потужностей устаткування кожного виду. Види укрупнених витрат ресурсів у цілому по підприємству. Термін прогнозування - до 5 років

6. Експертний

Створення експертної групи з висококваліфікованих фахівців у даній області чисельністю не менше 9 чоловік

Прогнозування розвитку об'єктів за експертними оцінками фахівців у даній галузі

Проведення прогнозу-вання можливих ринків збуту по даному виду корисного ефекту, термі-нів відновлення продукції, що випускається, з інших питань маркетингу і технічного рівня продукції. Термін прогнозування не обмежений

7. Оцін-ки тех-нічних страте-гій

Розробка матриць Ге-неральної визначальної таблиці або універ-сального ідентифікатора та створення експертної групи з висококвалі-фікованих фахівців

Можливість засто-сування для оцінки якості принципово нових видів техні-ки, де відсутні статистичні дані і патентні фонди

Для формування вимог до розроблюваного виро-бу у вигляді набору цілей і визначення засобів, способів і шляхів, необ-хідних для досягнення поставлених цілей

8. Функ-ціональ-ний

Неможливість досягнення необхідних характеристик досліджуваного об'єкта з використанням раніше застосовуваних принципів дії. Необхідність визначення широкого спектра альтернатив розвитку досліджуваного об'єкта, з урахуванням можливостей використання нових принципів дії

Створення функціональної схеми майбутнього об'єкта

При проведенні прогнозування можливості появи на даному ринку збуту нових матеріальних носіїв даного виду корисного ефекту. Термін прогнозування не обмежений

9. Комбінований

Умови, визначені для конкретних методів прогнозування (п. 1-8)

Можливість раціонального поєднання методів з метою підвищення точності прогнозування, зниження витрат на його проведення

Для усіх видів прогнозування корисного ефекту. Термін прогнозування не обмежений

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.