Розділи економіки

Методи оцінки діяльності підрозділів підприємств

Методи оцінки діяльності підрозділів підприємств

Прогнозування - це складний етап діагностики, необхідний для з'ясування тенденцій розвитку підприємства в умовах постійної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та пошуку раціональних заходів для підтримання стійкості його економічної поведінки. Сфера застосування методів прогнозування в економічній діагностиці досить широка. В якості інструментарію при прогнозуванні застосовується система методів, за допомогою яких аналізуються причинно-наслідкові параметри минулих тенденцій у діяльності підприємства і за результатами аналізу формуються зміни в перспективі соціально-економічного розвитку фірми. Найбільш часто застосовувані в економічній діагностиці методи прогнозування представлені на рис. 1.

Якісні методи базуються на дослідженні наявного досвіду, знань та інтуїції дослідника. Найбільшого поширення в даній групі набули методи експертних оцінок.

Сутність методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначаються на основі висновків експертів, яким доручається аргументоване обґрунтування своєї точки зору про стан і розвиток того чи іншого ринку або проблеми. Методи експертних оцінок, як правило, мають якісний характер.

Перевагою експертних методів є їх відносна простота для прогнозування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної інформації. Важливою особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики ринку, наприклад: зміна соціально-політичного становища на ринку або вплив екології на виробництво і споживання тих чи інших товарів.

До недоліків експертних методів належать: суб'єктивність думок експертів та обмеженість їхніх суджень.

Експертні оцінки поділяються на індивідуальні і колективні.

До індивідуальних відносять:

- метод інтерв'ю;

- аналітичні доповідні записки;

- сценарії.

Рис. 1. Основні методи прогнозування, які застосовуються в економічній діагностиці

прогнозування експерт діагностика виробництво

Колективні включають:

опитування експертів (споживачів, торговельних працівників, керівників і фахівців підприємства, сторонніх фахівців, компетентних у досліджуваній області та ін.);

метод комісій;

метод мозкових атак;

метод синектики;

метод «Дельфі».

Метод комісій може означати організацію «круглого столу» та інших подібних заходів, у рамках яких відбувається узгодження думок експертів.

Для методів мозкової атаки, або мозкового штурму, характерна колективна генерація ідей і творчий підхід до вирішення проблем.

На основі мозкового штурму У. Гордон у 1960 році запропонував метод синектики. Його головна відмінність від мозкового штурму полягає в тому, що в якості експертів виступає стабільна по складу група, яка від «штурму» до «штурму» накопичує певний досвід. Крім того, використання методу синектики передбачає критичні висловлювання. Метод заснований на принципі систематичного відчуження від вихідної проблеми, яке досягається шляхом використання аналогій: фантастична, особиста, пряма, образна і т.д. Процес синектичного пошуку ідей включає такі етапи:

- вивчення проблеми;

- аналіз проблеми і роз'яснення її експертам;

- тестування розуміння проблеми;

- формулювання спонтанних рішень;

- оцінка керівником розуміння проблеми;

- утворення аналогії;

- створення зв'язку між аналогією і проблемою;

- перехід до проблеми;

- розробка рішення.

Специфіка методу «Дельфі» полягає в тому, що узагальнення результатів дослідження здійснюється шляхом індивідуального письмового опитування експертів у кілька турів за спеціально розробленою процедурою. В ідеалі воно повторюється до збігу думок експертів, реально - до отримання найбільш вузького діапазону думок.

Кількісні методи прогнозування базуються на чисельних математичних процедурах. Результати прогнозування на основі кількісних методів використовуються у всіх сферах управлінської діяльності, включаючи загальне стратегічне та фінансове планування, планування виробництва і керування запасами, маркетингове планування і т. ін.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.