Розділи економіки

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва

У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, таку інформацію одержують з ряду техніко-економічних показників, одним з яких є собівартість. Можна з упевненістю заявити, що цей показник є одним з найбільш важливих. Чим же він такий привабливий? Чому йому так багато приділяють уваги? Головними завданнями розвитку економіки на сучасному етапі є всемірне підвищення ефективності виробництва, а також заняття стійких позицій підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинне вигідно виділятись на тлі підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Чим вище перший показник і нижчий за другий, тим краще і вигідніше для покупця і підприємства. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції.

В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки. Рівень собівартості пов'язаний з об'ємом і якістю продукції, використанням робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування, витрачанням фонду оплати праці і т.д. Собівартість, у свою чергу, є основою визначення цін на продукцію. Систематичне зниження собівартості промислової продукції - одна з основних умов підвищення ефективності промислового виробництва. Вона робить безпосередній вплив на величину прибутку, рівень рентабельності, а також на загальнодержавний грошовий фонд - бюджет. Тому формування витрат виробництва і обертання, їх облік мають важливе значення для підприємницької діяльності організацій.

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природної і промислової сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, їх класифікація по статтях визначаються державним стандартом, а методи калькуляції - самими підприємствами.

Аналіз собівартості продукції і направлений на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів в процесі виробництва, постачання і збуту продукції, Вивчення собівартості продукції дозволяє дати правильнішу оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах.

Об’єктом дослідження є планування витрат підприємства.

Предмет дослідження - планування собівартості продукції на підприємстві.

Мета курсової роботи: розкрити теоретичні аспекти планування собівартості продукції на підприємстві. Проаналізувати собівартість продукції підприємства та розробити рекомендації зниження собівартості продукції.

Для досягнення мети потрібно реалізувати такі задачі:

. розкрити теоретичні відомості собівартості продукції;

. проаналізовані показники собівартості продукції підприємства;

. запропоновані шляхи зниження собівартості, та довести їх доцільність;

Як практичне відображення в роботі наводяться дані аналізу собівартості продукції на підприємстві ТОВ «Срібне плесо».

  Подібні статті по економіці

  Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
  Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

  Становлення економічної думки
  Життя людей надзвичайно різноманітна, складна і суперечлива. Вона охоплює економіку, політику, культуру і т.д. Різні сторони суспільного життя вивчаються різними науками. Однією з таких наук є економічна наука. Економічна наука має тр ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.