Розділи економіки

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону

Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї рекреаційної сфери сприятливі природно-кліматичні умови, значний історико-культурний потенціал, необхідні людські та матеріальні ресурси, значно відстає від більшості європейських країн за рівнем розвитку рекреаційно-туристичних послуг. Такий стан не є нормальним і потребує активізації процесів щодо створення в нашій державі потужної туритстичної індустрії, яка спроможна задовольняти різноманітні рекреаційні потреби як мешканців України так і іноземних туристів. При цьому слід враховувати, що організація туристичної діяльності на сьогоднішній день виступає як задача соціальна та економічна, що повинна вирішуватися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Вирішення таких складних задач потребує наукової постановки досліджень, які можуть включатися як перед проектна стадія в процес містобудівного проектування на відповідному рівні.

Сьогодні подорожі та відпочинок стають невід’ємною частиною життя населення всіх континентів і, як наслідок, у структурі витрат середньостатистичної сім’ї, витрати на туристичні послуги - це четверта стаття після витрат на харчування, одяг та обслуговування автомобіля.

Україна об’єктивно має всі передумови для інтенсивного розвитку туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний, історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал. Однак сьогодні в Україні розвиток цієї важливої галузі економіки, яка, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків могла б щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд дол., недостатній. Причинами такого становища є складна соціально-економічна ситуація в державі, неврегульованість механізмів стимулювання туристичної індустрії, відсутність ефективної стратегії розвитку цієї галузі як на національному, так і на регіональному рівнях.

Туристична галузь, враховуючи її значний вплив на економічний та соціальний розвиток країни, розгалуженість господарських зв’язків, потребує регулювання, підтримки та пильного контролю з боку держави.

На сучасному етапі розвитку України, особливо в умовах адміністративної реформи, що триває, актуальними стають питання щодо створення ефективної структури управління туристичною галуззю на всіх рівнях влади з чітким визначенням повноважень кожного її рівня. Перетворення України на туристичну державу світового значення вимагає також забезпечення координації діяльності різних галузей економіки, від яких залежить якісне надання туристичних послуг, зокрема транспорту, торгівлі, виробництва сувенірної продукції, видавничо-рекламної діяльності тощо.

В умовах сьогодення туризм є перспективною галуззю економіки країни, одним із пріоритетних напрямків її розвитку. Бурхливий розвиток світового туризму зумовлює підвищення попиту на туристичні послуги у тих регіонах, де зберігається культурна, соціальна, побутова самобутність нації або держави.

Туризм є важливою складовою економіки регіону, який потребує державної підтримки, удосконалення національної туристичної інфраструктури, впровадження регіональних програм, врахування соціально-економічних аспектів. Тому доцільно буде розглянути теоретико-методичні підходи до визначення сутності регіонального розвитку туризму, оскільки для поглибленого вивчення теоретичних аспектів, це дозволить впорядкувати, систематизувати матеріал та виробити нові теоретичні підходи до визначення сутності туризму на регіональному рівні, які є цінними для подальшого дослідження теми.

Актуальність дослідження зумовлена доцільністю визначення вже розроблених підходів та висвітлення в них позитивних і негативних рис щодо розвитку туристичної галузі на регіональному рівні.

Дослідження теоретичних аспектів розвитку туризму сприяє виробленню раціональної, науково обґрунтованої стратегії розвитку туризму на регіональному рівні, без цього знання неможливо забезпечити ефективне функціонування туристичної діяльності в регіоні, що виступає складовою туристичної галузі в країні.

Туристична галузь істотно впливає на економіку та розвиток регіону, сприяючи притоку валюти в країну, створенню нових робочих місць, поліпшенню інфраструктури та якості послуг і т. д. Для отримання максимальної вигоди від туризму кожна держава розробляє туристичну політику, яка є одним з видів соціально-економічної політики держави, що впливає на регулювання туризму на рівні регіону.

Туристична індустрія на рівні регіону відіграє важливе значення, засноване на інтегрованому використанні виробничо-економічного та трудового потенціалу багатьох галузей суспільного виробництва та природних ресурсів. Регіональний туризм надає важливий вплив на збереження і використання культурно-історичного потенціалу території.

Сьогодні основна проблема полягає в управлінні туризмом як міжгалузевим комплексом народного господарства на рівні регіону та приведення його у відповідність з міжнародними стандартами. До останнього часу в Україні спостерігалася недооцінка ролі туризму в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів. Зростання уваги до регіональних аспектів економічного розвитку в даний період призвело до помітного розширення теоретичних досліджень у цій області. Різні науковці надають своє трактування та бачення суті туризму, у зв'язку з чим це викликає великий інтерес у наукових діячів, які здійснюють детальний аналіз впливу розвитку туризму на економіку регіону, та намагаються надавати більш розширене значення цьому поняттю.

Дослідження теоретичних аспектів розвитку туризму сприятиме формуванню цієї галузі, як окремого сектору економіки. Цей процес здійснюється з врахуванням специфіки регіону, взаємодією з іншими, більш розвиненими, в туристичному сенсі регіонами, розвитку нормативно-правової бази з боку держави.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних підходів щодо регіонального розвитку сфери туризму, як складової економіки регіону.

Задачі полягають в наступному: визначити сутність та особливості розвитку туризму, як складової економіки регіону, розглянути засади державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні, дослідити показники розвитку туризму, як складової економіки регіону.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт - туристична галузь на регіональному рівні, предмет - методики аналізу та оцінювання розвитку туризму, як складової економіки регіону.

Методи дослідження: при написанні курсової роботи були використані наукові праці таких науковців: Свірідової Н.Д., Онищук Н.В., Ваховича І.М., Крачковського В.В., Райко Г.О., Паламарчука А.А. та інших. Також було досліджено закон «О туризмі».

В процесі дослідження були використані наступні методи: емпіричний, теоретичний, системний та аналітичний, завдяки якому було досліджено фактори розвитку регіонального туризму, метод узагальнення.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів та висновків, викладених на сторінках друкованого тексту. Матеріали курсової роботи містять таблиць і рисунків, які подано на сторінках. Список використаних джерел з 63 найменуванями уміщено на сторінках 46-52.

  Подібні статті по економіці

  Роль держави в економіці
  Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна ...

  Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
  Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.