Розділи економіки

Сутність та походження грошей

Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання грошей. Спроможність виконувати властиві грошам функції є основною ознакою грошей. Будь-який матеріальний носій загальновизнаних функцій можна визначити як гроші.

Таким чином, суть грошей обумовлює їх постійну еволюцію та історичний розвиток відповідно до потреб суспільства. Тривалий історичний період панували грошові системи, побудовані на використанні золота та інших монетарних металів. Сучасні грошові системи є ринковими за своєю суттю і вимагають застосування заходів грошово-кредитної політики для забезпечення їх стабільності.

На сьогодні немає єдиного визначення грошей. При визначенні суті грошей науковці, як правило, грунтуються на їхніх функціях. Найбільш обгрунтовано історичну суть і функції грошей розкривають концепції, які розглядають їх через розвиток форм вартості. Не можна досконало пізнати суть грошей, не пізнавши причини їх виникнення, походження, не з’ясувавши їх природу, не дослідивши історичний розвиток, зокрема, розвиток та зміну функціональних форм грошей.

На мою думку, актуальність обраної для написання теми курсової роботи в тому, що проблема суті сучасних грошей набула особливої гостроти, бо без глибокого розуміння їх природи не можна ні будувати сучасну грошову систему, ні ефективно регулювати її. А це особливо важливо у період трансформації економічної системи України, становлення національної грошової системи.

Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.

Мета даної курсової роботи - розглянути сутність та походження грошей, їх економічне значення, виконати теоретичний аналіз функцій грошей, показати їх еволюцію за допомогою ілюстративного матеріалу та проаналізувати використання функцій грошей в соціально-економічному розвитку України, показати роль грошей у формуванні економічної політики та житті суспільства.

Курсова робота складається з трьох розділів, в яких розглянуто основні питання, що стосуються походження, сутності, функцій та практики їх використання в розвитку та економіці України. Крім того у своїй роботі особливу увагу я приділила сучасним грошам та зростанню їх ролі у розвитку економіки. З цією метою я звернулася до науково-періодичних видань і праць зарубіжних та українських економістів.

Об’єктом дослідження є гроші, а предметом - їх функції, використання в соціально-економічному розвитку України. Теоретичне значення роботи - огляд сутності та функцій грошей, їх значення в економіці.

Отже, для з’ясування сутності грошей я простежила різноманітні погляди науковців стосовно визначення та використання функцій грошей, порівняла їх та зробила на їх основі грунтовний аналіз і висновки. При цьому я використала законодавчі і нормативні акти, підручники, навчальні посібники монографії та наукові статті українських і зарубіжних економістів.

  Подібні статті по економіці

  Суть и развитие монополий
  Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Гло­бальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні і штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні і міжнародні. Монополії влади, управління та власнос ...

  Особливості господарської діяльності СТОВ Ольгопіль
  Підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку. Таке визначення підприємства є узагальненим. Проте с ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.