Розділи економіки

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання

Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу із впевненістю сказати. Досить тільки продивитися список вакансій на популярних сайтах нашої країни, як побачимо, що на деякі посади вимагається досвіт роботи не менше 2 років, або вікові обмеження не менше 22 років, що заперечує можливість студента займати подану вакансію.

Проблема дискримінації в сучасному українському суспільстві, та й у інших країнах є одним із гострих соціальних проблем. Обмеження людей в правах за ознакою статі, віку, раси, родинного стану, сексуальну орієнтацію тощо - явище досить поширене.

Це суперечить споконвічним прагненням людства до свободи, рівності, справедливості. Дискримінацію можна з'ясувати, як нерівні можливості працівників, які характеризуються рівною продукривністю, або неоднакове до них ставлення з боку роботодавців, суспільства, держави.

У нашій країні трудова дискримінація вивчалася і аналізувалася, в основному з погляду гендерної нерівності, саме їй велику увагу приділяли такі вчені, як Т.О. Марценюк, А. Дегтеренко, Я.В. Сокоропуд, В.В. Карпенко та ін. В наш час новим полем для дослідження стала вікова дискримінація, а саме вчені Д.П. Мельничук, І.С. Сахарук, Ю.В. Богоявленська, І.Ю. Кучумова займаються питанням дискримінації окремо молоді, окремо людей старшого віку на ринку праці.

Курсова робота складається з трьох розділів: теоретичного, що висвітлює питання сутності дискримінації, її класифікація та наслідки; аналітичного, який відображає результати власних розробок, досліджень та опитувань українських вчених. І останній розділ присвячений аналізу зарубіжного досвіду з питання подолання проявів дискримінації на ринку праці та надаються власні пропозиції щодо зниження рівня дискримінації у трудовій сфері в Україні.

Отже, метою нашої роботи є проаналізувати сучасний стан дискримінації на ринку праці України, виявити найважливіші проблеми і надати певні рекомендації щодо подальших змін.

Для реалізації зазначеної раніше мети, нами були виконані наступні завдання:

визначення поняття дискримінації у трудовій сфері

надання якомога повної класифікації дискримінації на ринку праці та пояснення кожного виду

визначення наслідків дискримінації на макро- та мікрорівні

аналіз сучасного стану дискримінації в Україні за основними її видами

виявлення характерних особливостей певних видів дискримінації (гендерної наприклад)

аналіз шляхів вирішення проблеми дискримінації у трудовій сфері іншими державами

надання власних пропозицій на основі зарубіжного досвіду та враховуючи особливості нашої країни.

Об’єктом роботи є сама дискримінація на ринку праці України, а предметом - процеси формування дискримінації у трудовій сфері.

Отже перед нами постала головна проблема - не тільки виявлення, а подання об’єктивних доказів наявності та існування дискримінації за обраними видами у сфері праці України та аналіз міжнародних правових актів з питання дискримінації і на дання власних пропозицій щодо зміни ситуації на краще.

  Подібні статті по економіці

  Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
  господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

  Модель монополістичної конкуренції
  ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.