Розділи економіки

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання

Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу із впевненістю сказати. Досить тільки продивитися список вакансій на популярних сайтах нашої країни, як побачимо, що на деякі посади вимагається досвіт роботи не менше 2 років, або вікові обмеження не менше 22 років, що заперечує можливість студента займати подану вакансію.

Проблема дискримінації в сучасному українському суспільстві, та й у інших країнах є одним із гострих соціальних проблем. Обмеження людей в правах за ознакою статі, віку, раси, родинного стану, сексуальну орієнтацію тощо - явище досить поширене.

Це суперечить споконвічним прагненням людства до свободи, рівності, справедливості. Дискримінацію можна з'ясувати, як нерівні можливості працівників, які характеризуються рівною продукривністю, або неоднакове до них ставлення з боку роботодавців, суспільства, держави.

У нашій країні трудова дискримінація вивчалася і аналізувалася, в основному з погляду гендерної нерівності, саме їй велику увагу приділяли такі вчені, як Т.О. Марценюк, А. Дегтеренко, Я.В. Сокоропуд, В.В. Карпенко та ін. В наш час новим полем для дослідження стала вікова дискримінація, а саме вчені Д.П. Мельничук, І.С. Сахарук, Ю.В. Богоявленська, І.Ю. Кучумова займаються питанням дискримінації окремо молоді, окремо людей старшого віку на ринку праці.

Курсова робота складається з трьох розділів: теоретичного, що висвітлює питання сутності дискримінації, її класифікація та наслідки; аналітичного, який відображає результати власних розробок, досліджень та опитувань українських вчених. І останній розділ присвячений аналізу зарубіжного досвіду з питання подолання проявів дискримінації на ринку праці та надаються власні пропозиції щодо зниження рівня дискримінації у трудовій сфері в Україні.

Отже, метою нашої роботи є проаналізувати сучасний стан дискримінації на ринку праці України, виявити найважливіші проблеми і надати певні рекомендації щодо подальших змін.

Для реалізації зазначеної раніше мети, нами були виконані наступні завдання:

визначення поняття дискримінації у трудовій сфері

надання якомога повної класифікації дискримінації на ринку праці та пояснення кожного виду

визначення наслідків дискримінації на макро- та мікрорівні

аналіз сучасного стану дискримінації в Україні за основними її видами

виявлення характерних особливостей певних видів дискримінації (гендерної наприклад)

аналіз шляхів вирішення проблеми дискримінації у трудовій сфері іншими державами

надання власних пропозицій на основі зарубіжного досвіду та враховуючи особливості нашої країни.

Об’єктом роботи є сама дискримінація на ринку праці України, а предметом - процеси формування дискримінації у трудовій сфері.

Отже перед нами постала головна проблема - не тільки виявлення, а подання об’єктивних доказів наявності та існування дискримінації за обраними видами у сфері праці України та аналіз міжнародних правових актів з питання дискримінації і на дання власних пропозицій щодо зміни ситуації на краще.

  Подібні статті по економіці

  Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
  У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

  Регулювання і розподіл доходів
  Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержання нею свого сукупного доходу. Доход у самому зага ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.