Розділи економіки

Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар

Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основних фондів, зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості, дефіцит оборотних коштів, що негативно позначається на їх розвитку. Подолання кризи дає можливість продовжити життєдіяльність підприємства, забезпечити його відродження на тому ж або більш високому рівні. Тому розробка стратегії виходу підприємства з кризового стану є актуальною проблемою в даний час.

Предмет дослідження - форми і методи реалізації стратегії виходу підприємства з кризового становища.

Об'єкт дослідження - процес розробки і обгрунтування антикризової стратегії.

Базою дослідження виступає підприємство ТОВ "Альфа - Стар" (м. Запоріжжя, Запорізької обл).

Метою дипломної роботи є розробка та обгрунтування стратегії виходу підприємства з кризового становища.

Завданнями дипломної роботи є:

- вивчення теоретичних основ формування стратегії виходу підприємства з кризового стану;

аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ТОВ "Альфа - Стар";

- виявлення його сильних і слабких сторін, можливостей та загроз;

опис основних напрямків виходу підприємства з кризи;

оцінка ефективності запропонованих заходів.

У першому розділі дипломної роботи розглядається поняття і сутність стратегії виходу підприємства з кризового стану; фактори, які зумовлюють виникнення кризових явищ; методика розробки антикризової програми підприємства, а також організація її здійснення.

У другому розділі даної роботи представлена оцінка фінансового стану ТОВ "Альфа -Стар" та перспектив його розвитку.

У третьому розділі висвітлено основні заходи з відновлення платоспроможності, а також зміни основних показників діяльності при реалізації запропонованих стратегічних рішень.

Вітчизняний досвід показує, що антикризову стратегію застосовують, коли показники діяльності підприємства є такими при яких неможливе не тільки виживання, але й подальше його існування. Закордонні вчені-практики рекомендують розробляти антикризову стратегію не тільки в умовах кризи, але й в умовах стабільної діяльності підприємства, в межах загальних стратегій, вважаючи її так званим гарантом виходу підприємства з непередбачених ситуацій , які можуть раптово виникнути як у внутрішньому так і в зовнішньому його середовищі.

Будь-яке підприємство, що прагне успіху та довготривалого існування на ринку, орієнтується на розвиток та зростання. Однак протягом своєї діяльності під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, створюються такі умови, які вимагають перегляду як загальної стратегії, так і функціональних стратегій підприємства та вибору оптимальної стратегії, яка не завжди може передбачати дотримання високих темпів зростання, але яка гарантує виживання в нестабільних умовах зовнішнього середовища [1].

Отже, стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована стратегія) і необхідних поправок у випадку виникнення непередбачених обставин (незаплановані стратегічні рішення). Підприємство не тільки повинно мати добре обґрунтовану стратегію дій, але й також бути готовим адаптуватися до непередбачених обставин.

Джерелами інформації є навчально-методична література, періодичні видання, законодавчі акти України.

  Подібні статті по економіці

  Історія розвитку макроекономічної науки
  Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

  Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
  АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.