Розділи економіки

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення

В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України.

Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добробуту населення в умовах економічних і соціальних перетворень при переході до ринкового розвитку суспільства, коли значна кількість людей поставлена на межу виживання. Поглиблюється соціальне та майнове розшарування, що призводить до розбалансування можливостей вдоволення основних соціальних потреб населення. Продовжують залишатись низькими рівень та якість життя. Не припиняється зростання безробіття, яке на сьогодні має вигляд “часткової” або взагалі “віртуальної” зайнятості і через залучення частини населення до “тіньової економіки” автоматично зараховує їх до групи соціального ризику. За останні роки збільшилася майже вдвічі кількість пенсіонерів за віком, безпритульних і нужденних, що вимагає від держави забезпечення соціальних гарантій та організації ефективної соціальної підтримки цих верств, помітного підвищення потенціалу соціальної сфери з метою забезпечення необхідних умов самозбереження людини.

Більшість населення в умовах ринкового розвитку на фоні низького рівня доходів та комерціалізації соціальної сфери не може реалізувати свої соціально-економічні інтереси, зберегти чи підвищити соціальний статус, отримати кваліфіковану медичну допомогу та якісну освіту. Все це блокує широку соціальну мобільність, звужує перспективи стійкого соціального розвитку суспільства.

Крім того, соціальні інститути, що були засновані на тоталітарній ідеології, не тільки сформували, а й укорінили у багатьох ланках суспільного життя протиріччя між теоретичним приматом забезпечення інтересів і потреб населення та недотриманням їх у поточній соціальній практиці.

Таким чином, необхідність дослідження соціального захисту населення обумовлена низкою причин, які наразі мають місце в українському соціумі. Ситуація, що склалась, вимагає застосування негайних заходів з оптимізації соціального захисту населення України в руслі соціальної політики, яка передбачає впровадження інноваційних соціальних технологій, використання альтернативних джерел надання та фінансування соціальних послуг, застосування комплексної системи соціального замовлення тощо.

Актуальність теми. Актуальність данної теми в тому, що однією з функцій держави є захист соціально не захищених прошарків населення,фінансування безробіття чи втрати працездатності, створення ефективної фінансової системи (чим і має займатися соціальна політика).

Наявність дієвої, ефективної системи соціального захисту - це свідоцтво рівня розвитку держави, його відповідності вимогам часу. Чим вищий рівень життя членів суспільства, тим більш розвинутим може вважатися суспільство. Ось чому дуже актуально на наш час працювати з цією темою.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є соціальна політика держави, її цілі, структура, об’єкти, суб’єкти та інструменти реалізації.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження сучасної структури соціальної політики України, аналіз її стану, характеристика сучасних процесів, що протікають в соціальній сфері, аналіз роботи закордонних країн з можливим знаходженням виходу (для нашої країни) з сучасного соціального стану.

  Подібні статті по економіці

  Податок на прибуток
  Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Тому дотримання платниками податків податкової дисципліни потр ...

  Міжнародний ринок туристичних послуг України
  У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.