Розділи економіки

Макроекономічна політика у відкритій економіці

Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці.

Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки.

Актуальність обраної теми «Макроекономічна політика у відкритій економіці» полягає в тому, що кінець XX початок ХХІ сторіччя характеризується всеохоплюючими докорінними змінами в усіх сферах суспільного життя - продуктивних силах, господарському механізмі, суспільній свідомості, політиці, ідеології тощо. Специфічним є те, що такі зміни так чи інакше стосуються країн з різними формами соціально-економічного ладу, а також впливають на міжнародні економічні та політичні відносини.

Кардинально змінюється ставлення суспільства до природи. Людство підходить до межі, за якою його подальший розвиток може заперечити сам себе. Виникає потреба враховувати екологічний чинник, який часто-густо може переважувати економічну доцільність. На порядку денному стоїть питання про формування такої системи суспільних відносин, яка здатна вивільнити позитивний потенціал з-під ідеологічного гніту і вказати шляхи до якісних змін ноосфери суспільного прогресу.

Змінюється і становище людини у суспільному виробництві та суспільстві в цілому. Зростає важливість інтелектуальної складової суспільної активності, змінюється система цінностей, а отже - стратегія суспільного розвитку. Посилюється увага до соціальних чинників прогресу, забезпечення умов всебічної реалізації здібностей людини. Людство починає усвідомлювати себе як суб'єкт i об'єкт історичного процесу, органічну систему, кожна з ланок якої, виконуючи притаманну їй функцію, працює на розгортання i вдосконалення ноосфери.

Дедалі більше суспільних чинників виходять за межі, де їхня значущість може бути оцінена економічними категоріями. Цінність наукового пошуку, права, моралі, свободи особистості не визначається, а ні тактичним, а ні стратегічним економічним зиском, а оцінюється в історичному та загальнолюдському вимірах.

Нерівномірність розвитку країн світу та регіонів породжує напруженість і конфлікти, сприяє процвітанню одних країн і занепаду та будуванню інших. Досить причин і для внутрішніх конфліктів навіть у найбільш розвинених країнах, оскільки матеріальний фундамент нового суспільства формується значно повільніше за потребу i об'єктивну необхідність в ньому.

Сказане не заперечує активної ролі традиційних чинників соціально -економічного прогресу, дії традиційних інтересів та механізмі їх узгодження. Однак названі тенденції надають сучасному етапові розвитку людства специфічних рис, які вимагають особливого типу суспільної поведінки.

В останні десятиріччя загального визнання набуває думка про надзвичайну важливість розробки цілісної, логічно виваженої стратегії розвитку, що виробляється суспільством. Головним інститутом, що розробляє таку стратегію, виступає, звичайно, держава. Державна суспільно-економічна стратегія на сучасному етапі передбачає комплекс заходів з метою до держання головних макроекономічних пропорцій, забезпечення гуманістичної спрямованості економічного зростання, підтримання соціальної злагоди i оптимального середовища для функціонування суспільного організму.

  Подібні статті по економіці

  Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
  Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

  Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
  Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.