Розділи економіки

Макроекономічна політика у відкритій економіці

Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці.

Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки.

Актуальність обраної теми «Макроекономічна політика у відкритій економіці» полягає в тому, що кінець XX початок ХХІ сторіччя характеризується всеохоплюючими докорінними змінами в усіх сферах суспільного життя - продуктивних силах, господарському механізмі, суспільній свідомості, політиці, ідеології тощо. Специфічним є те, що такі зміни так чи інакше стосуються країн з різними формами соціально-економічного ладу, а також впливають на міжнародні економічні та політичні відносини.

Кардинально змінюється ставлення суспільства до природи. Людство підходить до межі, за якою його подальший розвиток може заперечити сам себе. Виникає потреба враховувати екологічний чинник, який часто-густо може переважувати економічну доцільність. На порядку денному стоїть питання про формування такої системи суспільних відносин, яка здатна вивільнити позитивний потенціал з-під ідеологічного гніту і вказати шляхи до якісних змін ноосфери суспільного прогресу.

Змінюється і становище людини у суспільному виробництві та суспільстві в цілому. Зростає важливість інтелектуальної складової суспільної активності, змінюється система цінностей, а отже - стратегія суспільного розвитку. Посилюється увага до соціальних чинників прогресу, забезпечення умов всебічної реалізації здібностей людини. Людство починає усвідомлювати себе як суб'єкт i об'єкт історичного процесу, органічну систему, кожна з ланок якої, виконуючи притаманну їй функцію, працює на розгортання i вдосконалення ноосфери.

Дедалі більше суспільних чинників виходять за межі, де їхня значущість може бути оцінена економічними категоріями. Цінність наукового пошуку, права, моралі, свободи особистості не визначається, а ні тактичним, а ні стратегічним економічним зиском, а оцінюється в історичному та загальнолюдському вимірах.

Нерівномірність розвитку країн світу та регіонів породжує напруженість і конфлікти, сприяє процвітанню одних країн і занепаду та будуванню інших. Досить причин і для внутрішніх конфліктів навіть у найбільш розвинених країнах, оскільки матеріальний фундамент нового суспільства формується значно повільніше за потребу i об'єктивну необхідність в ньому.

Сказане не заперечує активної ролі традиційних чинників соціально -економічного прогресу, дії традиційних інтересів та механізмі їх узгодження. Однак названі тенденції надають сучасному етапові розвитку людства специфічних рис, які вимагають особливого типу суспільної поведінки.

В останні десятиріччя загального визнання набуває думка про надзвичайну важливість розробки цілісної, логічно виваженої стратегії розвитку, що виробляється суспільством. Головним інститутом, що розробляє таку стратегію, виступає, звичайно, держава. Державна суспільно-економічна стратегія на сучасному етапі передбачає комплекс заходів з метою до держання головних макроекономічних пропорцій, забезпечення гуманістичної спрямованості економічного зростання, підтримання соціальної злагоди i оптимального середовища для функціонування суспільного організму.

  Подібні статті по економіці

  Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП Донецька залізниця ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ
  Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт економічної діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за яким воно стабільно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'я ...

  Населення та трудові ресурси України
  Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.