Розділи економіки

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення їх фінансової стабільності. Серед фінансових проблем підприємств, мабуть, немає іншої, яка б так часто розглядалась науковцями й практиками та здавалась їм такою простою, як оцінка і аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання [17].

Фінансово-господарська діяльність підприємств в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку. Невтручання держави в господарську діяльність суб'єктів господарювання змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентоздатності. У ринкових умовах господарювання особливої важливості набуває об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Для її визначення розроблено безліч методик поглибленого аналізу та експрес-аналізу, які ґрунтуються на використанні абсолютних та відносних показників. Такі методики надають можливість виявити проблемні напрями в діяльності суб'єкта господарювання і досліджувати причини, які їх зумовили, але не дають можливості зробити обґрунтовані висновки про його фінансовий стан в цілому[9].

Актуальність теми курсової роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і економіки в цілому.

Метою курсової роботи є проведення аналізу існуючих методик комплексної оцінки фінансового стану підприємства та застосування їх на прикладі ТДВ «Трембіта».

Основними завданнями дослідження, що поставлені для досягнення мети курсової роботи є :

розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання та послідовність методики його аналізу;

застосувати методику аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання на практиці, а саме, розглянути її на прикладі діяльності підприємства ТДВ «Трембіта». Проаналізувати основні показники фінансового стану підприємства за відповідними групами;

на основі проведеного аналізу виявити існуючі шляхи покращення фінансового стану підприємства, розробити і обґрунтувати дієві заходи з метою покращення фінансового стану суб'єкта господарювання.

Об'єктом даної роботи є фінансово-господарська діяльність ТДВ «Трембіта».

Предметом курсової роботи є комплексна оцінка фінансового стану ТДВ «Трембіта» та методика її проведення.

В першому розділі курсової роботи досліджуються теоретичні основи проведення комплексної оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання. В другому розділі розглядається методика проведення комплексної оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ «Трембіта». У третьому описуються шляхи підвищення та проблеми фінансового стану ТДВ «Трембіта».

При підготовці даної роботи були використані: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, дані фінансової звітності ТДВ «Трембіта» за період 2010-2011 рр.

  Подібні статті по економіці

  Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар
  Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основн ...

  Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
  Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.