Розділи економіки

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення їх фінансової стабільності. Серед фінансових проблем підприємств, мабуть, немає іншої, яка б так часто розглядалась науковцями й практиками та здавалась їм такою простою, як оцінка і аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання [17].

Фінансово-господарська діяльність підприємств в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку. Невтручання держави в господарську діяльність суб'єктів господарювання змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентоздатності. У ринкових умовах господарювання особливої важливості набуває об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Для її визначення розроблено безліч методик поглибленого аналізу та експрес-аналізу, які ґрунтуються на використанні абсолютних та відносних показників. Такі методики надають можливість виявити проблемні напрями в діяльності суб'єкта господарювання і досліджувати причини, які їх зумовили, але не дають можливості зробити обґрунтовані висновки про його фінансовий стан в цілому[9].

Актуальність теми курсової роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і економіки в цілому.

Метою курсової роботи є проведення аналізу існуючих методик комплексної оцінки фінансового стану підприємства та застосування їх на прикладі ТДВ «Трембіта».

Основними завданнями дослідження, що поставлені для досягнення мети курсової роботи є :

розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання та послідовність методики його аналізу;

застосувати методику аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання на практиці, а саме, розглянути її на прикладі діяльності підприємства ТДВ «Трембіта». Проаналізувати основні показники фінансового стану підприємства за відповідними групами;

на основі проведеного аналізу виявити існуючі шляхи покращення фінансового стану підприємства, розробити і обґрунтувати дієві заходи з метою покращення фінансового стану суб'єкта господарювання.

Об'єктом даної роботи є фінансово-господарська діяльність ТДВ «Трембіта».

Предметом курсової роботи є комплексна оцінка фінансового стану ТДВ «Трембіта» та методика її проведення.

В першому розділі курсової роботи досліджуються теоретичні основи проведення комплексної оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання. В другому розділі розглядається методика проведення комплексної оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ «Трембіта». У третьому описуються шляхи підвищення та проблеми фінансового стану ТДВ «Трембіта».

При підготовці даної роботи були використані: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, дані фінансової звітності ТДВ «Трембіта» за період 2010-2011 рр.

  Подібні статті по економіці

  Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
  Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

  Національне багатство, прибуток
  Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.