Розділи економіки

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі

господарський збутовий запас продукція

Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства є ефективне управління збутовими запасами. Впровадження ефективної системи управління збутовими запасами продукції в практику підприємств переробної галузі дозволяє забезпечити безперебійність та ритмічність основних процесів підприємства, ефективність збутової діяльності, високий рівень логістичного обслуговування та надійність логістичного менеджменту.

На підприємствах переробної галузі управління збутовими запасами розглядається як один з ключових елементів збутової стратегії, яка спрямована на успішне функціонування в ринковому середовищі та сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, рентабельності й швидкості обертання вкладеного капіталу.

Особливості функціонування підприємств переробної галузі за сучасних економічних умов та значущість для них збутових запасів як базової складової під час формування збутової стратегії обумовлюють актуальність дослідження проблеми оптимізації та ефективності системи управління збутовими запасами.

Теоретичною та методологічною основою досліджень, що пов’язані з проблемами оптимізації системи управління збутовими запасами підприємства, є роботи провідних зарубіжних економістів Б. Анікіна, Д. Бауерсокса, Дж. Гатторни, Д. Уотерса, Дж. Шрайбфедера, О. Зевакова, В. Сєргєєва, А. Гаджинського, О. Стерлінгової, Є. Хруцького, Ю. Неруша, Ю. Рижикова та ін. Вагомий внесок у теорію та практику управління запасами зробили вітчизняні вчені А. Мазаракі, Л. Гурч, Є. Крикавський, К. Таньков, Л. Фролова, Н. Чухрай, М. Окландер та ін.

Наявність значних збутових запасів продукції на підприємстві гальмує підвищення якості продукції, заморожує значні фінансові кошти, які могли бути використані з іншою метою, спричиняє конфлікти різних сфер менеджменту, сприяє зниженню реакції на потреби споживача. Таким чином, виникає проблема знаходження оптимальної величини збутових запасів продукції підприємства та необхідність удосконалення системи управління запасами. Це зумовлює актуальність теми дипломної роботи, постановку її мети та вирішення теоретичних й практичних завдань.

Мета і завдання магістерської роботи. Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів, обґрунтування методичних та практичних положень оптимізації системи управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі.

Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено та вирішено такі теоретичні та практичні завдання:

- дослідити та визначити об’єктивний характер та класифікацію збутових запасів у переробній галузі;

- визначити юридично-правові аспекти регулювання господарської діяльності підприємств переробної галузі;

- проаналізувати роль запасів товарної продукції у реалізації збутової стратегії підприємства переробної галузі;

описати техніко-економічну характеристику та провести фінансовий аналіз діяльності підприємства;

провести аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства та визначити фактори, що впливають на управління збутовими запасами продукції підприємства, встановити їх взаємозв’язок;

визначити методичні підходи аналізу управління збутовими запасами продукції підприємства та на їх основі проаналізувати процес управління збутовими запасами;

обґрунтувати вибір системи управління запасами на підприємстві;

- визначити методичні підходи оптимізації процесу управління збутовими запасами продукції підприємства;

- оцінити стан охорони праці у відділі збуту.

Об’єкт дослідження: процес прийняття рішень оптимізації системи управління збутовими запасами підприємства переробної галузі.

Предмет дослідження: сукупність теоретичних та методичних положень, що складають основу для оптимізації системи управління збутовими запасами підприємства переробної галузі.

Методи дослідження: теоретичну та методичну основу склали праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі теорії економіки, менеджменту, маркетингу та логістики. Інформаційну базу склали законодавчі та нормативні акти України, державні стандарти та технічні умови виробництва продукції переробної галузі, офіційні звітно-статистичні дані досліджуваного підприємства. У дослідженні були використані: метод логічного узагальнення - для аналізу робіт з питань теорії та практики управління збутовими запасами; метод класифікаційного аналізу - для обґрунтування класифікаційних ознак збутових запасів та факторів, що на них впливають; метод системного аналізу - для встановлення теоретичних положень оптимізації системи управління запасами на підприємстві; методи економіко-статистичного аналізу - для визначення прогнозів потреби у збутових запасах, показників системи управління збутовими запасами; графічний метод візуалізації положень магістерської роботи.

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 162 сторінки комп’ютерного тексту, включає 38 таблиць, 21 рисунок, 17 додатків на 31 сторінках. Список використаних джерел нараховує 102 найменування на 8 сторінках. Обсяг основного тексту роботи становить 112 сторінок.

 

  Подібні статті по економіці

  Інноваційна діяльність підприємства
  Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

  Регулювання і розподіл доходів
  Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержання нею свого сукупного доходу. Доход у самому зага ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.